Meccanotecnica

Privacy & Cookie policy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (Aster Polska Sp. z o. o.)


Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące Aster Polska Sp. z o. o.,
ul. Zbąszyńska4, 91-342 Łódź, KRS: 0000320392

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aster Polska Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź, KRS: 0000320392, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się z nami:
telefonicznie: +48 645-70-09
mailowo: info@asterpolska.pl
listownie: ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

4. Cel przetwarzania Podstawa prawna Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez:
W celu realizacji zamówienia. Art. 6 ust. 1 lit. b tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane partnerom Administratora celem wykonywania zamówienia. Podanie danych osobowych celem realizacji zamówienia odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania zamówienia. czas niezbędny do realizacji zamówienia.
W celu wypełnienia zainicjowanego przez Panią/Pana procesu reklamacyjnego. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. okres wypełnienia obowiązku prawnego
i ewentualny dalszy okres korzystania
z usług oferowanych przez Administratora.
W celu realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw. okres dochodzenia roszczeń przez Administratora.
W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku podatkowego. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

5. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym:
- Meccanotecnica S.p.A Via Casale, 16-24060 Torre de Roveri - Italy
- kurierom realizującym zamówienie,
- obsłudze księgowo - prawnej

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f) przenoszenia danych,
g) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami poprzez adres email: info@asterpolska.pl

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



POLITYKA PRYWATNOŚCI (Meccanotecnica S.p.A.)


Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookies zgodna z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 (RODO)

MECCANOTECNICA S.p.A., nr VAT 01773540164, z siedzibą w Via Casale, 16 - 24060 Torre de' Roveri (BG) - Włochy, Tel. +39 035 585111, Email: info@meccatec.it (zwana dalej spółką „MECCANOTECNICA”) zobowiązuje się do ciągłej ochrony prywatności użytkowników Internetu korzystających ze strony firmy.

A) Źródło danych osobowych i administrator danych
Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) w celu przekazania użytkownikom informacji na temat polityki prywatności firmy. Opisane zostały w nim ogólne metody przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej i plików cookies, jak również sposób zarządzania danymi osobowymi użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej www.meccatec.it (zwanej dalej „Stroną Internetową”). Informacje i dane dostarczone przez użytkownika lub uzyskane w inny sposób podczas korzystania z usług MECCANOTECNICA, na przykład: na potrzeby uzyskania dostępu do zastrzeżonego obszaru strony internetowej, dostępu do newslettera, itp. zwane dalej „Usługami” - będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia i zobowiązaniami dotyczącymi poufności stosowanymi przez spółkę MECCANOTECNICA. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, przetwarzanie dokonywane przez spółkę MECCANOTECNICA odbywać się będzie zgodnie z prawem, rzetelnie, w sposób przejrzysty oraz będzie oparte na zasadach ograniczenia celu i przechowywania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności. Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem Strony Internetowej jest spółka MECCANOTECNICA S.p.A., nr VAT 01773540164, z siedzibą w Via Casale, 16 - 24060 Torre de' Roveri (BG) - Włochy, Tel. +39 035 585111, Email: info@meccatec.it, jak zdefiniowano powyżej, do której można kierować korespondencję w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Strony Internetowej, nie dotyczy natomiast innych stron internetowych, na które użytkownik może być przekierowywany za pośrednictwem linków. Prosimy o zapoznanie się z konkretnymi sekcjami Strony Internetowej, w których można znaleźć szczegółowe informacje i prośby o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w poszczególnych zakresach.

B) Rodzaj danych
Po wejściu na Stronę Internetową informujemy użytkownika, że spółka MECCANOTECNICA będzie przetwarzać dane osobowe (art. 4 ust. 1 Rozporządzenia), zwane dalej „Danymi Osobowymi”. Dane Osobowe przetwarzane za pośrednictwem Strony Internetowej obejmują w szczególności:

1. Dane przeglądani
W trakcie standardowej eksploatacji, systemy informatyczne i procedury programowe wykorzystywane do obsługi Strony Internetowej pozyskują określone Dane Osobowe, których przekazywanie jest dorozumiane w związku z korzystaniem z protokołów komunikacji internetowej. Dotyczy to informacji, które nie są gromadzone w celu kojarzenia ich z konkretnymi osobami fizycznymi, ale ze względu na charakter mogą - poprzez przetwarzanie i kojarzenie z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich - umożliwić identyfikację użytkowników.
 Ta kategoria danych obejmuje nazwy domen lub adresy IP komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze Stroną Internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas zgłoszenia żądania, sposób przekazywania żądania na serwer, wielkość pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (udany, błąd, itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem IT użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania (patrz punkt dotyczący plików cookie), w celu identyfikacji anomalii i/lub niewłaściwego korzystania, i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogą być wykorzystywane przez właściwe organy w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych, które mogą spowodować uszkodzenie Strony Internetowej.

2. Dane udostępnione dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą
Poza danymi określonymi jako dane przeglądania, użytkownik może udostępnić dane osobowe w formularzach zapytań znajdujących się na Stronie Internetowej (np. subskrypcja newslettera, bezpłatna rejestracja, pobieranie dokumentów itp.). Niepodanie tych danych może uniemożliwić świadczenie usługi. W takich przypadkach wymagane będzie podanie tylko informacji niezbędnych do świadczenia usługi (szczegóły - patrz konkretne informacje). Przetwarzanie Danych Osobowych osób trzecich przesłanych przez użytkownika do spółki MECCANOTECNICA może mieć miejsce podczas korzystania z niektórych usług internetowych. W takim przypadku użytkownik staje się niezależnym administratorem danych, przejmując wszelkie obowiązki i odpowiedzialność prawną. W takim rozumieniu użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich skarg, roszczeń, wniosków o odszkodowanie w wyniku przetwarzania itp., które mogą zostać zgłoszone do spółki MECCANOTECNICA w ramach wniosków o odszkodowanie w wyniku przetwarzania danych osobowych od osób trzecich, których Dane Osobowe były przetwarzane przy użyciu funkcji strony internetowej z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W każdym przypadku, jeśli podczas korzystania z serwisu internetowego użytkownik poda lub w inny sposób będzie przetwarzał Dane Osobowe osób trzecich, użytkownik gwarantuje od danego momentu - przejmując wszelką wynikającą z tego odpowiedzialność - że konkretny przypadek przetwarzania danych osobowych opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, która uzasadnia zgodne z prawem przetwarzanie przedmiotowych informacji.

C) Cele przetwarzania i podstawy prawne
Przetwarzanie danych osobowych, które zamierzamy przeprowadzić, po uzyskaniu szczególnej zgody użytkownika, o ile będzie ona konieczna, ma następujący cel: umożliwienie świadczenia Usług za pośrednictwem Strony Internetowej.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie kroków na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu świadczenia Usługi. Podanie Danych Osobowych do tych celów jest opcjonalne, ale ich niepodanie uniemożliwiłoby realizację Usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej.

D) Odbiorcy danych osobowych
Dane Osobowe użytkownika mogą być udostępniane w wyżej wymienionych celach:

  • osobom upoważnionym przez MECCANOTECNICA do przetwarzania Danych Osobowych niezbędnych do wykonywania czynności ściśle związanych ze świadczeniem Usług, które są zobowiązane do zachowania poufności lub prawnie zobowiązane do zachowania poufności (np. pracownicy i administratorzy systemu),
  • osobom trzecim, które zarządzają stroną internetową i zazwyczaj pełnią funkcję Podmiotów Przetwarzających Dane (pełną i aktualną listę Podmiotów Przetwarzających Dane można uzyskać pod adresem: info@meccatec.it).
  • osobom, podmiotom lub organom, którym podanie Danych Osobowych użytkownika jest obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa lub nakazami Organów.

E) Przekazywanie danych osobowych
Niektóre Dane Osobowe będą udostępniane Odbiorcom, których siedziba może znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. MECCANOTECNICA gwarantuje, że przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika przez tychże Odbiorców będzie odbywać się zgodnie z przepisami Rozporządzenia. W rzeczywistości przekazywanie może być oparte na decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, na Standardowych Klauzulach Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub na innej odpowiedniej podstawie prawnej.

F) Prawa do prywatności użytkownika zgodnie z art. 15 i nast. Rozporządzenia
Zgodnie z art. 15 i nast. Rozporządzenia, użytkownik ma prawo do żądania od MECCANOTECNICA, w dowolnym momencie, dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania lub usunięcia bądź sprzeciwienia się ich przetwarzaniu; użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 Rozporządzenia, jak również uzyskać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go Dane Osobowe, w przypadkach przewidzianych w art. 20 Rozporządzenia. Żądania należy kierować na piśmie do Administratora Danych na następujący adres: info@meccatec.it
W każdym przypadku użytkownik zawsze ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Organ Odpowiedzialny za Ochronę Prywatności gwarantujący Ochronę Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 Rozporządzenia, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych zostało przeprowadzone z naruszeniem obowiązujących przepisów.

G) Zmiany
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018. MECCANOTECNICA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji treści, w całości lub w części, na przykład w wyniku zmian w obowiązujących przepisach. MECCANOTECNICA poinformuje użytkownika o tego typu zmianach niezwłocznie po ich wprowadzeniu i będą one wiążące w momencie ich opublikowania na Stronie Internetowej. MECCANOTECNICA zachęca zatem użytkownika do regularnego odwiedzania tej sekcji w celu uzyskania informacji na temat najnowszej i najbardziej aktualnej wersji polityki prywatności, tak aby mógł na bieżąco zapoznawać się z gromadzonymi danymi i ich wykorzystaniem przez MECCANOTECNICA.



POLITYKA COOKIES (Meccanotecnica S.p.A.)


Definicje, charakterystyka i stosowanie prawodawstwa
Cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które użytkownicy przesyłają i przechowują na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, skąd są one ponownie przesyłane na te same strony internetowe, gdy użytkownik ponownie odwiedza stronę.
To dzięki plikom cookies strona internetowa „zapamiętuje” działania i preferencje użytkownika (takie jak np. dane logowania, wybrany język, wielkość znaków, inne ustawienia wyświetlania itp. tak, aby nie było konieczności ponownego podawania tego typu informacji, gdy użytkownik wraca na tę samą stronę lub porusza się pomiędzy stronami. Pliki cookies są zatem wykorzystywane do uwierzytelniania informacji, monitorowania sesji i przechowywania informacji dotyczących aktywności użytkowników wchodzących na stronę; mogą one także zawierać unikalny identyfikator, który umożliwia śledzenie aktywności przeglądania podstron witryny przez użytkownika w celach statystycznych lub reklamowych. Podczas przeglądania strony internetowej na komputerze użytkownika mogą być zapisywane pliki cookies z witryn internetowych lub serwerów internetowych innych niż te, które użytkownik odwiedza (tzw. pliki cookies osób trzecich). Wykonanie niektórych operacji może nie być możliwe bez użycia tych plików cookies, które w niektórych przypadkach są technicznie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej.
Istnieje kilka rodzajów plików cookies, które różnią się w zależności od właściwości i funkcji i mogą być przechowywane na komputerze przez różne okresy czasu: tzw. sesyjne pliki cookies, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, tzw. stałe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu użytkownika do określonej daty.
Zgodnie z obowiązującym we Włoszech ustawodawstwem, aby możliwe było korzystanie z plików cookies, nie zawsze wymagana jest wyraźna zgoda użytkownika. W szczególności zgoda nie jest wymagana w przypadku przesyłania „technicznych plików cookies”, które są plikami używanymi wyłącznie w celu komunikacji za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym do świadczenia usługi wyraźnie zażądanej przez użytkownika. Innymi słowy, są to pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej lub do wykonywania czynności wymaganych przez użytkownika.

Do technicznych plików cookies, które nie wymagają wyraźnej zgody na ich wykorzystanie, włoski urząd gwarantujący ochronę danych osobowych (zob. Przepis dotyczący identyfikacji uproszczonych metod polityki prywatności oraz uzyskania zgody na wykorzystanie plików cookie z dnia 8 maja 2014 r. wraz z późniejszymi wyjaśnieniami, zwany dalej „Przepisem”) zalicza również:

  • „analityczne pliki cookies”, które są wykorzystywane bezpośrednio przez menedżera strony internetowej do gromadzenia w formie zbiorczej informacji na temat liczby użytkowników i sposobu, w jaki użytkownicy ci odwiedzają stronę,
  • nawigacyjne lub sesyjne pliki cookies (na potrzeby uwierzytelniania),
  • funkcjonalne pliki cookies, które pozwalają użytkownikowi przeglądanie według szeregu wybranych kryteriów (np. język, produkty wybrane do zakupu) w celu poprawy korzystania ze świadczonych usług internetowych.

Natomiast w przypadku „profilujących plików cookies”, tj. tych plików cookies, których celem jest tworzenie profili użytkowników, służących do wysyłania wiadomości reklamowych zgodnie z ich preferencjami wyrażonymi przez nich podczas przeglądania stron internetowych, wymagana jest uprzednia zgoda użytkownika.

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez Stronę Internetową

Pliki cookies wykorzystywane przez spółkę Meccanotecnica S.p.A. zostały sklasyfikowane według rodzaju ich użycia:

1) TECHNICZNE PLIKI COOKIES:
a. nawigacyjne lub sesyjne
b. funkcjonalne
c. analityczne

2) PLIKI COOKIES OSÓB TRZECICH


1) TECHNICZNE PLIKI COOKIES:

a. NAWIGACYJNE LUB SESYJNE PLIKI COOKIES
Te pliki cookies umożliwiają normalne korzystanie ze strony internetowej i świadczonych usług, takich jak na przykład dokonywanie zakupów, uwierzytelnianie w celu uzyskania dostępu do zastrzeżonych obszarów lub w celu zapamiętania osobistych preferencji. Można je sklasyfikować w zależności od „długości życia” na terminalu użytkownika: pliki, które są automatycznie usuwane po każdej sesji przeglądania, nazywane są „sesyjnymi plikami cookies” (np. wspomniany wcześniej koszyk zakupów w sklepie on-line). Jeśli natomiast mają dłuższą żywotność, nazywa się je „stałymi plikami cookies”. Takie pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i uprzednia zgoda użytkowników na ich instalację nie jest wymagana.
Te pliki cookies nie są obecne na stronie internetowej.

b. FUNKCJONALNE PLIKI COOKIES
Tych plików cookies używamy w celu świadczenia usług lub zapamiętania ustawień użytkownika oraz w celu poprawy jakości wizyt i przeglądania podstron na naszej stronie. Dzięki nim możemy zarządzać przeglądaniem według wybranych produktów i/lub zarządzać Listą Życzeń. W celu zainstalowania tych plików cookies nie jest wymagana uprzednia zgoda użytkownika.
Poniżej znajduje się lista plików cookies:

Nazwa pliku cookies Domena Kategoria Cel
cb-enabled *.meccatec.it i domeny powiązane funkcjonalne Na potrzeby zaakceptowania polityki dotyczącej plików cookies
04753_ud_reg *.meccatec.it i domeny powiązane funkcjonalne Na potrzeby zapisania dokumentów do pobrania
04753_meccatec_reg *.meccatec.it i domeny powiązane funkcjonalne Na potrzeby zapisania dokumentów do pobrania


c. ANALITYCZNE PLIKI COOKIE
Te pliki cookies zbierają w formie anonimowej informacje na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej i pozwalają nam lepiej zrozumieć naszych użytkowników i poprawić funkcjonowanie strony. Analityczne pliki cookies są asymilowane do technicznych plików cookies, gdy są wykorzystywane bezpośrednio przez menedżera strony internetowej na potrzeby gromadzenia informacji w formie zbiorczej na temat liczby użytkowników i sposobu, w jaki odwiedzają stronę. W celu zainstalowania tych plików cookies nie jest wymagana uprzednia zgoda użytkownika.
Poniżej przedstawiamy listę plików cookies:

Nazwa pliku cookies Domena Kategoria Cel
_ga *.meccatec.it i domeny powiązane analityczne Google analytics
_gat *.meccatec.it i domeny powiązane analityczne Google analytics
_gid *.meccatec.it i domeny powiązane analityczne Google analytics


2) PLIKI COOKIES OSÓB TRZECICH

„Pliki cookies osób trzecich” są powiązane z usługami świadczonymi przez osoby trzecie: są one wykorzystywane do różnych celów, takich jak analiza postępów kampanii marketingowych i/lub dostarczanie spersonalizowanych reklam na naszej stronie internetowej i naszych partnerów internetowych. Czynność ta nazywana jest retargetingiem i opiera się na czynnościach związanych z przeglądaniem, takich jak wyszukiwanie konkretnych miejsc, przeglądanie struktur oraz na innych działaniach. Strona trzecia świadczy tę usługę w zamian za informacje dotyczące wizyty użytkownika na naszej stronie. W związku z tym dostawcy plików cookies osób trzecich są również zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa w tym zakresie. Z tego powodu odsyłamy do linków na stronach internetowych osób trzecich, na których użytkownik może znaleźć formularze do wyrażania zgody na przesyłanie plików cookies i stosowne informacje na ten temat.
Te pliki cookies nie są obecne na stronie internetowej.

Wtyczki społecznościowe
Na naszej stronie internetowej można znaleźć wtyczki społecznościowe. Pozwalają one na udostępnianie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych, w tym takich jak Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn, YouTube i Google Plus. Pliki cookies pochodzące z tych platform są umieszczane na naszej stronie internetowej, aby umożliwić im gromadzenie informacji na temat aktywności przeglądania przez użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies i polityki prywatności portalu Facebook kliknij tutaj, Twitter kliknij tutaj, Youtube kliknij tutaj, Google Plus kliknij tutaj.

Sygnalizatory sieciowe (Web Beacon)
Sygnalizatory sieciowe Web Beacon to bardzo małe, niewidoczne obrazy graficzne, które MECCANOTECNICA wykorzystuje w swoim newsletterze. Obrazy te pozwalają na identyfikację informacji statystycznych dotyczących korzystania z newslettera i pozwalają MECCANOTECNICA ulepszyć tę usługę. Jeśli użytkownik chce zapobiec gromadzeniu tych informacji, musi zastosować takie ustawienia HTML w systemie poczty elektronicznej, aby newsletter MECCANOTECNICA był czytany tylko jako tekst. Wszystkie newslettery wysyłane przez MECCANOTECNICA zawierają również łącze, które uniemożliwia ich odbiór.

Decyzje użytkownika w kwestiach dotyczących plików cookies
Użytkownik ma możliwość wyboru funkcji, dzięki której komputer będzie informował go za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie; może też zdecydować o wyłączeniu wszystkich plików cookies. Funkcje te można wybrać w ustawieniach przeglądarki. Każda przeglądarka jest nieco inna, dlatego zachęcamy do określenia w menu „Pomoc” przeglądarki najlepszego sposobu modyfikacji funkcji plików cookies. Jeśli użytkownik podejmie decyzję, aby wyłączyć pliki cookies, nie będzie miał dostępu do wielu funkcji, które sprawiają, że korzystanie z naszej strony jest bardziej wydajne; ponadto niektóre z naszych usług nie będą działać poprawnie.

Instrukcje zarządzania plikami cookies
Jeśli korzystasz z innego typu lub wersji przeglądarki, zapoznaj się z menu „Pomoc” tej przeglądarki.

Internet Explorer 7 i 8

1. Kliknij menu „Narzędzia” i wybierz „Opcje internetowe”
2. Kliknij zakładkę „Prywatność”
3. Przesuń kursor, aby wybrać preferowane ustawienia
4. Aby uzyskać możliwość dokonywania bardziej specjalistycznych ustawień plików cookie, kliknij na „Strony internetowe” lub „Zaawansowane”
5. Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje, w jaki sposób usunąć pliki cookies w przeglądarce Internet Explorer

Google Chrome

1. Kliknij ikonę menu Chrome, a następnie wybierz opcję „Ustawienia”
2. Kliknij na ustawienia zaawansowane „Pokaż”
3. Kliknij na ustawienia „Zawartości”, aby wybrać preferowane ustawienia
4. Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje, w jaki sposób usunąć pliki cookies w przeglądarce Chrome

Mozilla Firefox 14, 15 i 16

1. Kliknij przycisk Firefox (lub menu „Narzędzia”), a następnie wybierz „Opcje”. Użytkownicy Mac OS X powinni kliknąć na menu Firefox, a następnie wybrać „Preferencje”
2. Kliknij panel „Prywatność”, aby wybrać preferowane ustawienia
3. Aby mieć możliwość wprowadzenia bardziej specjalistycznych ustawień plików cookies, skonfiguruj ustawienia przeglądarki Firefox: użyj spersonalizowanych ustawień do przechowywania danych przeglądania
4. Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje, w jaki sposób usunąć pliki cookies z przeglądarki Firefox

Safari 5.1 kolejne wersje (Mac OS X)

1. Kliknij menu Safari, a następnie wybierz opcję „Preferencje”
2. Kliknij zakładkę „Prywatność”, aby wyświetlić ustawienia plików cookie
3. Wybierz preferowane ustawienia
4. Aby uzyskać możliwość dokonywania bardziej specjalistycznych ustawień plików cookie, kliknij na „Szczegóły”
5. Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje, w jaki sposób usunąć pliki cookie w Safari

Opera

1. Otwórz menu „Narzędzia”, a następnie wybierz „Preferencje”
2. Kliknij zakładkę „Zaawansowane”
3. W sekcji „Pliki cookie” kliknij na „Zarządzanie plikami cookies”
4. Wybierz wymagane opcje
5. Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje, w jaki sposób usunąć pliki cookie w Operze

Preferencje użytkownika wprowadzone online poprzez międzybranżowe strony internetowe

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Youronlinechoices, promowanej przez profesjonalne firmy zajmujące się reklamą cyfrową, tworzące Europejskie Stowarzyszenie Standardów Reklamy Interaktywnej (EDAA – European Digital Advertising Alliance), zarządzanej we Włoszech przez Interactive Advertising Bureau Italia (http://www.iab.it/). Dostępne są tam informacje na temat firm zarejestrowanych na platformie, oferujących możliwość odrzucenia lub zaakceptowania plików cookies używanych przez te firmy na potrzeby reklam, które mogą być wyświetlane na terminalu komputerowym użytkownika zgodnie z informacjami na temat przeglądarki: http://www.youronlinechoices.com/it/

Masz pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

+48 42 645 70 09
Kontakt

CHCESZ OTRZYMAĆ DODATKOWE INFORMACJE?