Meccanotecnica

Privacy & Cookie policy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (Aster Polska Sp. z o. o.)


Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące Aster Polska Sp. z o. o.,
ul. Zbąszyńska4, 91-342 Łódź, KRS: 0000320392

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aster Polska Sp. z o. o., ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź, KRS: 0000320392, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się z nami:
telefonicznie: +48 645-70-09
mailowo: info@asterpolska.pl
listownie: ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

4. Cel przetwarzania Podstawa prawna Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez:
W celu realizacji zamówienia. Art. 6 ust. 1 lit. b tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane partnerom Administratora celem wykonywania zamówienia. Podanie danych osobowych celem realizacji zamówienia odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową wykonania zamówienia. czas niezbędny do realizacji zamówienia.
W celu wypełnienia zainicjowanego przez Panią/Pana procesu reklamacyjnego. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. okres wypełnienia obowiązku prawnego
i ewentualny dalszy okres korzystania
z usług oferowanych przez Administratora.
W celu realizacji przysługującego nam prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw. okres dochodzenia roszczeń przez Administratora.
W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełnienia spoczywającego na nas obowiązku podatkowego. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości. okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

5. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym:
- Meccanotecnica S.p.A Via Casale, 16-24060 Torre de Roveri - Italy
- kurierom realizującym zamówienie,
- obsłudze księgowo - prawnej

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f) przenoszenia danych,
g) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami poprzez adres email: info@asterpolska.pl

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.POLITYKA PRYWATNOŚCI (Meccanotecnica S.p.A.)


Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookies zgodna z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 (RODO)

MECCANOTECNICA S.p.A., nr VAT 01773540164, z siedzibą w Via Casale, 16 - 24060 Torre de' Roveri (BG) - Włochy, Tel. +39 035 585111, Email: info@meccatec.it (zwana dalej spółką „MECCANOTECNICA”) zobowiązuje się do ciągłej ochrony prywatności użytkowników Internetu korzystających ze strony firmy.

A) Źródło danych osobowych i administrator danych
Niniejszy dokument został sporządzony zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) w celu przekazania użytkownikom informacji na temat polityki prywatności firmy. Opisane zostały w nim ogólne metody przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej i plików cookies, jak również sposób zarządzania danymi osobowymi użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej www.meccatec.it (zwanej dalej „Stroną Internetową”). Informacje i dane dostarczone przez użytkownika lub uzyskane w inny sposób podczas korzystania z usług MECCANOTECNICA, na przykład: na potrzeby uzyskania dostępu do zastrzeżonego obszaru strony internetowej, dostępu do newslettera, itp. zwane dalej „Usługami” - będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia i zobowiązaniami dotyczącymi poufności stosowanymi przez spółkę MECCANOTECNICA. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, przetwarzanie dokonywane przez spółkę MECCANOTECNICA odbywać się będzie zgodnie z prawem, rzetelnie, w sposób przejrzysty oraz będzie oparte na zasadach ograniczenia celu i przechowywania, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności. Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem Strony Internetowej jest spółka MECCANOTECNICA S.p.A., nr VAT 01773540164, z siedzibą w Via Casale, 16 - 24060 Torre de' Roveri (BG) - Włochy, Tel. +39 035 585111, Email: info@meccatec.it, jak zdefiniowano powyżej, do której można kierować korespondencję w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Strony Internetowej, nie dotyczy natomiast innych stron internetowych, na które użytkownik może być przekierowywany za pośrednictwem linków. Prosimy o zapoznanie się z konkretnymi sekcjami Strony Internetowej, w których można znaleźć szczegółowe informacje i prośby o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w poszczególnych zakresach.

B) Rodzaj danych
Po wejściu na Stronę Internetową informujemy użytkownika, że spółka MECCANOTECNICA będzie przetwarzać dane osobowe (art. 4 ust. 1 Rozporządzenia), zwane dalej „Danymi Osobowymi”. Dane Osobowe przetwarzane za pośrednictwem Strony Internetowej obejmują w szczególności:

1. Dane przeglądani
W trakcie standardowej eksploatacji, systemy informatyczne i procedury programowe wykorzystywane do obsługi Strony Internetowej pozyskują określone Dane Osobowe, których przekazywanie jest dorozumiane w związku z korzystaniem z protokołów komunikacji internetowej. Dotyczy to informacji, które nie są gromadzone w celu kojarzenia ich z konkretnymi osobami fizycznymi, ale ze względu na charakter mogą - poprzez przetwarzanie i kojarzenie z danymi będącymi w posiadaniu osób trzecich - umożliwić identyfikację użytkowników.
 Ta kategoria danych obejmuje nazwy domen lub adresy IP komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze Stroną Internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas zgłoszenia żądania, sposób przekazywania żądania na serwer, wielkość pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (udany, błąd, itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem IT użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania (patrz punkt dotyczący plików cookie), w celu identyfikacji anomalii i/lub niewłaściwego korzystania, i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogą być wykorzystywane przez właściwe organy w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych, które mogą spowodować uszkodzenie Strony Internetowej.

2. Dane udostępnione dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą
Poza danymi określonymi jako dane przeglądania, użytkownik może udostępnić dane osobowe w formularzach zapytań znajdujących się na Stronie Internetowej (np. subskrypcja newslettera, bezpłatna rejestracja, pobieranie dokumentów itp.). Niepodanie tych danych może uniemożliwić świadczenie usługi. W takich przypadkach wymagane będzie podanie tylko informacji niezbędnych do świadczenia usługi (szczegóły - patrz konkretne informacje). Przetwarzanie Danych Osobowych osób trzecich przesłanych przez użytkownika do spółki MECCANOTECNICA może mieć miejsce podczas korzystania z niektórych usług internetowych. W takim przypadku użytkownik staje się niezależnym administratorem danych, przejmując wszelkie obowiązki i odpowiedzialność prawną. W takim rozumieniu użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich skarg, roszczeń, wniosków o odszkodowanie w wyniku przetwarzania itp., które mogą zostać zgłoszone do spółki MECCANOTECNICA w ramach wniosków o odszkodowanie w wyniku przetwarzania danych osobowych od osób trzecich, których Dane Osobowe były przetwarzane przy użyciu funkcji strony internetowej z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W każdym przypadku, jeśli podczas korzystania z serwisu internetowego użytkownik poda lub w inny sposób będzie przetwarzał Dane Osobowe osób trzecich, użytkownik gwarantuje od danego momentu - przejmując wszelką wynikającą z tego odpowiedzialność - że konkretny przypadek przetwarzania danych osobowych opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej zgodnie z art. 6 Rozporządzenia, która uzasadnia zgodne z prawem przetwarzanie przedmiotowych informacji.

C) Cele przetwarzania i podstawy prawne
Przetwarzanie danych osobowych, które zamierzamy przeprowadzić, po uzyskaniu szczególnej zgody użytkownika, o ile będzie ona konieczna, ma następujący cel: umożliwienie świadczenia Usług za pośrednictwem Strony Internetowej.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie kroków na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu świadczenia Usługi. Podanie Danych Osobowych do tych celów jest opcjonalne, ale ich niepodanie uniemożliwiłoby realizację Usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej.

D) Odbiorcy danych osobowych
Dane Osobowe użytkownika mogą być udostępniane w wyżej wymienionych celach:

  • osobom upoważnionym przez MECCANOTECNICA do przetwarzania Danych Osobowych niezbędnych do wykonywania czynności ściśle związanych ze świadczeniem Usług, które są zobowiązane do zachowania poufności lub prawnie zobowiązane do zachowania poufności (np. pracownicy i administratorzy systemu),
  • osobom trzecim, które zarządzają stroną internetową i zazwyczaj pełnią funkcję Podmiotów Przetwarzających Dane (pełną i aktualną listę Podmiotów Przetwarzających Dane można uzyskać pod adresem: info@meccatec.it).
  • osobom, podmiotom lub organom, którym podanie Danych Osobowych użytkownika jest obowiązkowe zgodnie z przepisami prawa lub nakazami Organów.

E) Przekazywanie danych osobowych
Niektóre Dane Osobowe będą udostępniane Odbiorcom, których siedziba może znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. MECCANOTECNICA gwarantuje, że przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika przez tychże Odbiorców będzie odbywać się zgodnie z przepisami Rozporządzenia. W rzeczywistości przekazywanie może być oparte na decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, na Standardowych Klauzulach Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub na innej odpowiedniej podstawie prawnej.

F) Prawa do prywatności użytkownika zgodnie z art. 15 i nast. Rozporządzenia
Zgodnie z art. 15 i nast. Rozporządzenia, użytkownik ma prawo do żądania od MECCANOTECNICA, w dowolnym momencie, dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania lub usunięcia bądź sprzeciwienia się ich przetwarzaniu; użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 Rozporządzenia, jak również uzyskać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go Dane Osobowe, w przypadkach przewidzianych w art. 20 Rozporządzenia. Żądania należy kierować na piśmie do Administratora Danych na następujący adres: info@meccatec.it
W każdym przypadku użytkownik zawsze ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Organ Odpowiedzialny za Ochronę Prywatności gwarantujący Ochronę Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 Rozporządzenia, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych zostało przeprowadzone z naruszeniem obowiązujących przepisów.

G) Zmiany
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018. MECCANOTECNICA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji treści, w całości lub w części, na przykład w wyniku zmian w obowiązujących przepisach. MECCANOTECNICA poinformuje użytkownika o tego typu zmianach niezwłocznie po ich wprowadzeniu i będą one wiążące w momencie ich opublikowania na Stronie Internetowej. MECCANOTECNICA zachęca zatem użytkownika do regularnego odwiedzania tej sekcji w celu uzyskania informacji na temat najnowszej i najbardziej aktualnej wersji polityki prywatności, tak aby mógł na bieżąco zapoznawać się z gromadzonymi danymi i ich wykorzystaniem przez MECCANOTECNICA.POLITYKA COOKIES (Meccanotecnica S.p.A.)

Masz pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

+48 42 645 70 09
Kontakt

CHCESZ OTRZYMAĆ DODATKOWE INFORMACJE?